De nieuwe technologische gezondheidszorg – is het natuurlijk denken verdwenen?

De coronacrisis neigt ertoe om op het vlak van de gezondheidszorg het natuurlijk denken volledig te vervangen door het technologisch denken. Waar is ons natuurlijk denken gebleven?

We wisten altijd al dat virussen (of microben) zich vlot kunnen verspreiden, besmettelijk zijn en gevaarlijk kunnen zijn voor ouderen, chronisch zieken, mensen met onderliggend lijden, verzwakte weerstand, enz. 

We wisten dat mensen met een sterke levenskracht en een goed zelfherstellend vermogen op een paar dagen tijd van gelijk welke infectie kunnen genezen en daarom niet altijd direct medische hulp nodig hebben. We wisten dat zwakkeren en ouderen meer kwetsbaar zijn, vlugger hulp nodig hebben en dat er bij elke epidemie in herfst of winter een aantal onder hen overleden aan verwikkelingen.

We wisten dat wie ziek is best gewoon moet thuisblijven, rusten, slapen en zich wat isoleren. We wisten dat hoe besmettelijker een kiem is, hoe meer reden er was om de verspreiding ervan te vertragen door maatregelen zoals afstand houden, handen wassen, ontsmetten, beschermende mondmaskers en – kledij. Iedere zieke was blij met hulp, steun en troost van familie, vrienden of kennissen. Huisartsen verzorgden zieken thuis en hielpen diegenen met weinig overlevingskansen om thuis, omringd door geliefden, rustig te mogen sterven. Zwaar zieken met voldoende overlevingskansen werden gehospitaliseerd en daar met specialistische hulp soms nog op wonderbaarlijke wijze gered.

We wisten altijd al dat mensen niet enkel moeten zorgen voor lichamelijke, maar ook voor emotionele en mentale gezondheid én voor positief sociaal contact. We wisten dat een gezond lichaam wordt opgebouwd vanuit de bouwstenen uit de natuurlijke en biologische voeding. We wisten dat familiale en sociale contacten nodig zijn voor het mentaal-emotioneel welzijn, maar ook dat creativiteit in werk en hobby noodzakelijk zijn voor een gezonde geest in een gezond lichaam.

We gingen ervan uit dat al wie zonder klachten was beschikte over een goede gezondheid, een goed zelfherstellend vermogen en dus geen behandeling behoefde. Voor wie toch behandeld moest worden gingen we uit van enkele eenvoudige natuurlijke regels zoals: “zorg ervoor dat de behandeling niet schaadt”, “hoe minder hoe beter” en “wees extra voorzichtig met zwangeren en kinderen”.

We leerden dat algemene gezondheid enorm afhankelijk is van ieders maatschappelijke situatie. Wie fatsoenlijk woont, voldoende inkomen heeft, gezond kan eten, zich goed kan kleden en verwarmen, geen chronische stress heeft, blijft langer gezond en leeft langer.

Het technologisch denken domineert

De technologie en het digitale tijdperk heeft de wereld veranderd. Naast veel goeds heeft het echter ook voor nieuwe problemen gezorgd. Supersnelle computers, internet, digitale media, artificiële intelligentie, nieuwe meetmethoden, statistieken, computermodellen, enz. beheersen vandaag zowel ons leven als de wetenschap. Door deze successen lijkt de wetenschap hoogmoedig geworden en te denken dat ze kan beslissen over ziekte, gezondheid, leven en dood. Tijdens de coronacrisis is de technologie de gezondheidszorg gaan domineren, met de vaste overtuiging dat levende wezens, evengoed als computers, virusvrij kunnen worden gemaakt.

De materiële wetenschap ging er meteen vanuit dat het coronavirus zou leiden tot één van de meest dodelijke pandemieën, dat ze in staat waren de verspreiding volledig te stoppen, het virus exact op te sporen en het daarna uit te roeien. In de paniek rond de start van de covid-19 ziekte paste men daarom op een dwangmatige manier strikte smetvreesregels toe: verplicht thuisblijven, afstand houden, handen wassen, mondmaskers dragen, alle contacten met familie of vrienden vermijden, alle niet-levensbelangrijke menselijke activiteiten stopzetten, alle bijeenkomsten annuleren en alles ontsmetten. Alle hoop werd gesteld op lucratieve testen die moesten aantonen of we al dan niet met het virus in contact waren geweest. Onder de naam ‘besmettingen’ werden alle risicovolle contacten opgespoord en in afzondering gezet (quarantaine). Van bij het begin werd verkondigd dat alleen een vaccin ons zou kunnen verlossen van de dodelijke pandemie, op voorwaarde dat het aan de hele wereldbevolking werd toegediend. Alle landen en regeringen ter wereld, rijke landen op kop, kochten massaal de nieuwe experimentele soort mRNA vaccins (werkzaam via genetische modificatie), terwijl die nog in onderzoeksfase 3 zaten en omwille van de zogenoemde ‘noodsituatie’ slechts een ‘voorlopige goedkeuring’ hadden gekregen.

Elke gefundeerde kritiek op de strategie en de plannen voor het massaal toedienen van de experimentele vaccins, ook aan alle gezonden, werd beschouwd als nep-nieuws, onwetenschappelijk, afkomstig van anti-vaxxers, werd geblokkeerd en/of gecensureerd. In plaats van onafhankelijk vergelijkend onderzoek op lange termijn op te zetten tussen gevaccineerden en ongevaccineerden (wat eigenaardig genoeg bij vaccins niet verplicht is) dwongen regeringen hun bevolking tot vaccinatie via zogenaamde ‘veilige’ pasjes. Hier en daar werd vaccinatie zelfs verplicht, wat vergelijkend onderzoek naar voor- en nadelen van de vaccins in feite verder onmogelijk maakt.

Wat leerde de crisis ons?

Twee jaar na de start van de coronacrisis en één jaar na de start van de vaccinatiecampagnes hebben we véél geleerd. Het coronavirus verspreidt zich razendsnel en is spijts alle maatregelen moeilijk in te dammen. Het ging niet om het meest dodelijke virus. Mensen met een goede levenskracht en een goed werkend immuunsysteem werden er niet of slechts matig ziek van. De risicogroepen voor de Covid-19 ziekte waren vanaf de eerste maand gekend: ouderen, verzwakten, onderliggende ziekten, chronisch zieken met bijvoorbeeld suikerziekte, hartlijden, kanker, zwaarlijvigheid, enz.

Elke viroloog weet dat virussen na verloop van de tijd muteren. Van alle mutaties is geweten dat ze enerzijds erg besmettelijk blijven en gaan domineren, maar tegelijk steeds minder dodelijk worden. Dit werd vooral bij de Omicron variant héél duidelijk.

De experimentele vaccins beloofden een theoretisch succes van 90%. Ze werden via een Barnum reclame overal sterk aanbevolen of verplicht. De praktijk leerde echter dat de opgewekte antistoffen slechts 4 maanden overleefden en dat dubbel of driedubbel gevaccineerden evengoed nog ziek werden en anderen konden besmetten. Iedereen die na de vaccinatie een pasje kreeg waande zich aanvankelijk daarmee ‘superveilig’, maar moest uiteindelijk vaststellen nog ziek te kunnen worden en anderen ziek te kunnen maken. 

Vreemd dat er, spijts de erg korte werkingsduur en het partiële succes, toch werd besloten tot herhaling van het vaccin (de ‘booster’). Nog vreemder is dat er zelfs een ‘noodgoedkeuring’ werd verleend voor toediening aan kinderen vanaf 5 jaar, alhoewel die omzeggens niet ziek werden. Deze noodgoedkeuring voor kinderen bezorgt de producent meteen een definitieve vrijstelling van aansprakelijkheid voor mogelijke vaccinatieschade.

Met een eigen studiegroep konden wij weinig of geen verschil in ernst van de covid-19 ziekte vaststellen bij de groep mensen die zich liet inenten (én nauwgezet alle regeltjes volgde), tegenover de groep die zich niet liet inenten en alles niet zo nauw nam. Ook wetenschappelijk is er weinig verschil aangetoond tussen landen of staten met strenge beschermings- en lockdownregels tegenover deze zonder. Zelfs tussen landen met zeer hoge of zeer lage vaccinatiegraad is er weinig éénduidig verschil vast te stellen.

Wat wel vrij snel duidelijk werd is dat de mRNA vaccins leiden tot té veel vaccinatieschade. Bij EudraVigilance kwamen voor de 27 landen van Europa in totaal reeds 3 miljoen meldingen van nevenwerkingen binnen (waarvan de helft met blijvende schade), maar ook melding van 38.000 sterfgevallen kort na vaccinatie! De klachten bestaan vooral uit extreme moeheid, depressie, opflakkering van vroegere chronische problemen, allerlei stollingsstoornissen of microstolsels die op hun beurt zorgen voor oogklachten, myocarditis, pericarditis, hartinfarct, hersenbloeding, diepe veneuze trombose, of plotse dood. Op de bijsluiter van het Comirnaty kindervaccin wordt duidelijk gewaarschuwd voor ontsteking van hartspier en/of hartzakje in de eerste weken na vaccinatie, dit meer bij jongens dan bij meisjes. In het Vaers meldingssysteem van de USA kwamen voor de jongeren tussen 5 en 17 jaar reeds 35.000 meldingen van nevenwerkingen binnen, waaronder 40 doden! Half februari 2022 waren er reeds meer dan 1.000 peer-reviewed studies verschenen in allerlei medische tijdschriften, waarin duidelijk het verband tussen covid-vacins en ernstige bijwerkingen wordt aangetoond. Toch hebben de vaccinproducenten COVAX opgericht (een soort publiek-private samenwerking onder hun leiding, samen met UNICEF-kind, WHO, CEPI en GAVI) met als doel alle kinderen ter wereld te vaccineren tegen Covid (vaccins boven voedsel?). Is de tol van de reeds gemelde vaccinatieschade niet véél te zwaar om daar nu nog mee door te gaan?

Familiale en sociale contacten zijn nodig voor het mentaal-emotioneel welzijn.

Wie wint en wie verliest?

Sinds 2 jaren zorgt de coronacrisis voor wereldwijde chaos en ernstige ontregeling. Elk facet van het maatschappelijk leven in elk land ter wereld staat onder stress. Dit zorgt voor héél véél verliezers, maar ook voor winnaars. Het lijkt er zelfs op dat de grote winnaars profiteren van de gezondheidscrisis om een echte hold-up te plegen op de kleintjes en op de verliezers.

De verliezers zijn de mensen die lange tijd onder chronische stress hebben geleefd en daardoor meer emotionele en mentale klachten kregen. Uit de epigenetica weten we dat voortdurende negatieve stress zorgt voor het uitzetten van goede en het aanzetten van slechte genen. Daarom is, naast het probleem met het virus, deze aanhoudende chaos héél slecht voor de volksgezondheid. De maatregelen om het virus te bestrijden waren dikwijls onmenselijk, zorgden voor verdriet, eenzaamheid, tijdelijke opsluiting, discriminatie, werkonzekerheid, onmogelijkheid tot ontplooiing of ontspanning, armoede, frustratie, vijandigheid en kwaadheid. Door het familiaal- en verenigingsleven zo sterk en zo langdurig aan banden te leggen werd het maatschappelijk weefsel ernstig verstoord.

De winnaars vind je door naar de internationale beurscijfers te kijken. Dankzij patenten konden multinationals rond technologie, farma, medisch-technische industrie en media, maar ook multimiljardairs, zich in deze crisis mateloos verrijken. Verstoorde aanvoer en speculatie zorgden voor onbetaalbare grondstoffen en energieprijzen. Het grootkapitaal slaagde erin om grote delen van hun wensen door te drukken. De CEO van Bayer (ex-Monsanto) was erg tevreden dat de strenge Europese regels rond G.M.O.’s (genetisch gemodificeerde organismen) omwille van de mRNA vaccins tijdelijk werden opgeheven. Hij verklaarde triomfantelijk: “het publiek zou zoiets een paar jaar geleden nooit hebben aanvaard”.

Nu pas krijgen we zicht op de langetermijngevolgen van de crisis: iedereen moest versneld digitaliseren, de mensenrechten en de rechtspraak kwamen onder druk, er ontstaan overal grote financiële tekorten bij overheden, kassen van steden en gemeenten, sociale zekerheid, kleine en middelgrote ondernemingen, horeca, culturele verenigingen, sport- en hobbyclubs, enz. Deze crisis zal zeker ook zorgen voor een verdere verarming van de derde wereld.

Voor een menselijke geneeskunde

De steeds veranderende coronamaatregelen waren veelal onmenselijk, disproportioneel en discriminerend. Ze hebben het menselijk gelaat van de geneeskunde, de zorgsector en de wetenschap enorm geschaad. Het bezoeken en verzorgen van zieken moest bijna robotmatig gebeuren, ziekenhuizen leken wel ontoegankelijke astronautencentra geworden. Huisartsen stuurden zieken soms eerst naar een testcentrum vooraleer ze hen durfden ontvangen, mensen met een positieve test stuurden ze vaak liever naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis werden hopeloos terminale zieken soms nog op de intensieve dienst opgenomen om daar gedurende weken in coma te worden gebracht, een coma waaruit ze ofwel zwaar gehandicapt ofwel nooit meer ontwaakten.

Elke actieve klachtenvrije mens werd plots beschouwd als een rondlopend gezondheidsrisico en werd via testen verplicht om te bewijzen ‘gezond’ te zijn. Niet meedoen betekende veelal uitsluiting. We kunnen ons grote vragen stellen bij de vele belangenconflicten die blijkbaar erg diep zijn doorgedrongen in alle sectoren van de gezondheidszorg. Het is duidelijk dat deze belangenvermenging bepaalde grote financiële groepen via hun lucratieve patenten erg goed uitkomt.

Wat hebben we zelf in de hand? 

Op mentaal-emotioneel vlak behouden we nog steeds de vrijheid om kritisch en meer natuurlijk te denken. We zijn vrij om onze angsten opzij te zetten, om de dood opnieuw te aanvaarden als onderdeel van het leven, om ons zoveel mogelijk te onttrekken aan zowel chronische stress, negativiteit als dwingelandij. Het is goed om naast alle theoretische wetenschappelijke uitleg te blijven luisteren naar wat ons gevoel en onze intuïtie ons te vertellen hebben en daar ook naar te handelen, zo verwerven we immers meer wijsheid.

Op lichamelijk vlak moeten we onze levenskracht zo optimaal mogelijk zien te houden, die houdt namelijk alle functies van het lichaam in een harmonisch evenwicht en doet ze optimaal werken. Dit geldt in het bijzonder voor ons immuunsysteem en zelfherstellend vermogen. Natuurlijke immuniteit tegen het coronavirus zal ons gemakkelijker beschermen tegen alle varianten, het werkt altijd breder en véél langduriger dan de kunstmatige immuniteit die wordt opgewekt door het vaccin tegen dat ene Covid-19 spike-eiwit. We verwerven een betere natuurlijke immuniteit door continu contact toe te laten van ons organisme met de ontelbare bestaande virussen en microben en dus niet voortdurend alles te ‘ontsmetten’

De lezers van BioGezond kennen zeer goed het belang van natuurlijke voeding, lichaamsbeweging en het vermijden van chronische stress. Zij weten dat extra vitamine D3, zink en vitamine C helpen om acute virale infecties beter de baas te kunnen. Ze weten dat ze bij gezondheidsproblemen of problemen na vaccinatie een beroep kunnen doen op de vele gezondheidsbegeleiders én op een breed gamma aan complementaire en alternatieve geneeswijzen. Dit alles met het doel hun levenskracht en zelfgenezend vermogen aan te sterken of te herstellen. Indien dit alles niet helpt, aarzelen ze niet om een beroep te doen op de klassieke of specialistische geneeskunde.

Juridische hulp nodig?

De strenge corona regels waren dikwijls in strijd met burgerrechten en mensenrechten. Een eventuele verplichting tot vaccinatie zou ingaan tegen de vrije keuze om zich al dan niet medisch te laten behandelen én het recht op lichamelijke integriteit (baas in eigen lijf). Wie schade ondervindt van de vaccins stoot dikwijls op onbegrip of ontkenning door de behandelende artsen en weet soms niet waar klacht neer te leggen of schadevergoeding te eisen.

Om al deze mensen te helpen werd de vzw Legal Hearts (www.legalhearts.org) opgericht. Zij bundelen alle klachten en zoeken samen met juristen van het advocatenburo Van Steenbrugge naar juridische oplossingen. Heb je dergelijke problemen, mail dan naar Legal Hearts (legalhearts@protonmail.com) met vermelding van uw gegevens, zij zullen u opbellen en u helpen een dossier samen te stellen.

Maart 2022 – Dr. Fons Vanden Berghe – Gepensioneerd huisarts-homeopaat

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*